Ugrás a tartalomra

A

 • adó: olyan fizetési kötelezettség a magánszemélyek és gazdasági társaságok számára, melyet bevételük, vagy nyereségük meghatározott része után fizetnek, és amelyből az állam a közellátási feladatait (államigazgatás,egészségügy, oktatás pl.) finanszírozza.

 • adóbírság: adóhiány esetén (nem teljesített adófizetési kötelezettség) adóbírságot kell fizetni, mértéke az adóhiány 50%-a.

 • adófizetési határidők: az a határidő, amelyre a vállalkozásnak a törvény szerint reá vonatkozó adófizetési kötelezettségét teljesíteni kell.

 • adófizetési kötelezettség: adóként bevallott, vagy megállapított összeg, amelyet határidőre be kell fizetni az adóhatóságnak.

 • adófolyószámla: adóhatóság által vezetett nyilvántartás, amelyben nyilvántartják az adózó által beküldött adónemenkénti bevallásokat és befizetéseket.

 • adóhiány: az adónak az az összege, amelyet az adózó a fennálló adófizetési kötelezettségéből nem fizetett meg, vagy nem vallott be, és az ellenőrzés feltárta – az adózó terhére megállapított adókülönbözet.

 • adószám felfüggesztés: adóhatóság által alkalmazható szankció. Amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget bizonyos törvényi kötelezettségeinek, az adószáma felfüggesztésre kerül. Ennek hiányában a vállalkozás Áfát nem igényelhet vissza, de meg nem szűnik. Általában akkor alkalmazzák, ha a vállalkozás székhelyén a cég neve nem kerül feltüntetésre, vagy bevallási, ill. mérlegkészítési kötelezettségének a cég ismételten nem tesz eleget.

 • adózás előtti eredmény: A vállalkozás által fizetendő társasági adó alapja. Ez az összeg a vállalkozás összes bevétele, csökkentve a bevétel megszerzésére fordított költségekkel.

 • adózó: olyan magánszemély, vagy vállalkozás, akinek/amelynek adófizetési kötelezettsége van, az a személy, akinek adófizetési kötelezettségét törvény írja elő.

 • aláírási címpéldány: közjegyző, vagy ügyvéd által készített okirat. Ennek segítségével tudja egy vállalkozás képviselője igazolni azt, hogy jogosult a vállalkozás képviseletére, jogosult annak nevében eljárni, kötelezettséget vállalni, szerződést aláírni.

B

 • befektetett eszköz: a vállalkozás tevékenységét 1 évnél hosszabb ideig szolgáló eszköz (ingatlan, autó, más cégben való részesedés pl.) 1 éven túli lejáratú értékpapír, ha egy éven belül nem akarjuk értékesíteni, akkor szintén ide sorolandó.
 • bérköltség: a vállalkozás alkalmazottai felé kifizetett bruttó bérek összesítve.
 • beszámoló: törvény által előírt gyakorisággal és módon, a vállalkozás meghatározott gazdálkodási adatainak nyilvánosság számára is elérhető közzététele.
 • bevallási határidők: olyan, törvényben meghatározott dátumok, amikorra a vállalkozásnak a számára előírt adó és járulékbevallási kötelezettségét teljesítenie kell.
 • bizonylat: olyan igazolás, számla, stb., amit a számviteli törvény ennek minősít, a lényeg, hogy bizonylat alapján lehet könyvelni.
 • bizonylati rend: egy „album”, amelyben a vállalkozás összes használt bizonylata feltüntetésre kerül.
 • Bt: betéti társaság. Olyan cégforma, ahol a vállalkozás egyik tagja, a beltag a vállalkozás kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. A vállalkozás másik tagja a kültag, ő a társasági szerződésben meghatározott összegig felelős csak. Minden betéti társaságnak kell legyen legalább 1 bel-, és 1 kültagja.

C

 • cash-flow: pénzforgalmi kimutatás. Megmutatja, hogy adott idő alatt a vállalkozásnak milyen tényleges bevételei és kiadásai keletkeztek.
 • cégkivonat: olyan nyilvántartás, amelyből vállalkozások bárki számára elérhető adatait tekinthetjük meg.

E

 • eredménykimutatás: a vállalkozás összes bevételének, és az összes kiadásának az egyenlege. Ha az egyenleg pozitív, a vállalkozás nyereséges, ha negatív, akkor veszteséges.
 • értékbecslés: valamely eszköz (berendezés, ingatlan), esetleg vállalkozás értékének szakértő általi megállapítása. Az értékbecslő az értékelés során különféle, az értékbecslés céljának megfelelő szempontokat vesz figyelembe.

F

 • faktorálás: a vállalkozás kibocsátott egy számlát, amelyet 60 napos határidővel kell, hogy kifizessenek neki. Azért, hogy hamarabb a pénzéhez jusson, a számlát faktoráltatja, azaz –megfelelő feltételek teljesülése esetén- egy 3. fél kifizeti neki a számla összegét részben, vagy egészben, és onnantól a 3. félnek tartoznak. Ennek természetesen ára van, amit faktorálási díjnak hívunk, rendszerint a számla összegének meghatározott része.
 • fedezet: olyan tárgy, ingatlan, vagy vagyoni értékű jog, amely pénzben kifejezhető értéket képvisel, így fedezetet nyújt a vállalkozás által felvett hitelhez. Ha a vállalkozás nem fizeti azt vissza, a fedezetként meghatározott dolog, vagy dolgok értékesítéséből juthat a hitelező a pénzéhez.
 • felelősségbiztosítás: ha a könyvelő esetleges, munkavégzés közben elkövetett hibájából éri kár a vállalkozást, akkor a könyvelőnek ezt meg térítenie, feltéve, ha volt érvényes szerződése. Ezt a kárt viszont a biztosító térítheti meg a könyvelő -így végső soron a vállalkozás- részére, ha kötött ilyet. Az egészségügyben dolgozóknak is van ilyen biztosítása.
 • felszámolás: vállalkozás megszűnésének, ill. tartozása kifizetéseinek az egyik módja. Amennyiben a vállalkozás nem tudja tartozásait kifizetni, azon cégek vagy magánszemélyek, akiknek tartozik, felszámolási eljárást indíthatnak. Lefolytatását bíróság rendeli el. Amennyiben az eljárásra sor kerül, a cég vezetését a felszámolóbiztos veszi át, aki, ha más lehetőség nincs, a vállalkozás vagyontárgyainak értékesítéséből fizeti ki a cég tartozásait. A felszámolási eljárás általában a vállalkozás működésének befejezésével jár.

H

 • határozatok könyve: minden vállalkozás életében meghatározott rendszerességgel a tulajdonosok hivatalos formában találkoznak, ez a közgyűlés. A közgyűlésen döntéseket hozhatnak a vállalkozás életével kapcsolatban, és bizonyos, törvény által meghatározott döntéseket hivatalos formában, a határozatok könyvében rögzítenek.
 • hatósági ellenőrzés: ellenőrzés, melynek során törvény által arra feljogosított állami szervezetek ellenőrzik, hogy a vállalkozás működése során betartja –e a rá vonatkozó törvényi előírásokat. Jellemzően munkaügyi, adóhatósági vizsgálatot jelent.
 • helyi adók: olyan adónemek, amelyek megfizetését a vállalkozás székhelye szerinti önkormányzat írta elő. Ilyen adónemek lehetnek a kommunális adó, a gépjárműadó, az idegenforgalmi adó.
 • hitel: olyan pénz, amit a vállalkozás meghatározott céllal történő felhasználásra kölcsönkap, és a hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint kell visszafizessen.

I   

 • inkasszó: olyan, azonnali fizetési kötelezettséget jelentő „irat”, amelyet törvényben meghatározott esetekben (általában jogerős bírósági végzés) bárki benyújthat a vállalkozás bankszámlájára. Amennyiben azon van pénz, az inkasszóban álló összeg erejéig a bank azt köteles az inkasszót benyújtó részére kifizetni, minden más dolog kifizetése előtt. Amennyiben a vállalkozás, vagy magánszemély adófolyószámláján elmaradás van, az Apeh (NAV) is élhet ezzel az eszközzel, bírósági végzés nélkül is.

J

 • járulékok: a vállalkozás által kifizetett munkabérekre rakódó terhek, amelyek az állam részére fizetendőek. Az állam ezeket jellemzően egészségügyi és nyugdíj célú kiadásokra használja fel.

K

 • kamat: az az összeg, amit a vállalkozás a kölcsönbe kapott pénz használatáért fizet.
 • késedelmi kamat: az az összeg, amit késedelmes fizetés miatt az eredeti tartozáson felül ki kell fizetni.
 • késedelmi pótlék: az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Pontos kiszámításához az Apeh (NAV) honlapon van kalkulátor.
 • készlet: a vállalkozás által használt anyagi javak egy csoportja. Lehet anyagkészlet, árukészlet, pénzkészlet stb. A lényeg a nagyságán van, ne legyen túl sok, mert benne áll a pénzünk, és ne legyen túl kevés, mert akkor bevételtől esünk el
 • kezesség: a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett (adós) fizetési kötelezettségét nem teljesíti, maga fog helyette fizetni a jogosultnak (hitelező). Ha a kezes kielégíti a hitelező követelését, az eredeti adóstól kifizetett összeg megtérítését követelheti.
 • KFT: korlátolt felelősségű társaság. Olyan cégforma, ahol a vállalkozás kötelezettségeiért a tagok maximum az alaptőke erejéig kötelesek helyt állni.
 • kiegészítő melléklet: a számviteli törvény által előírt kötelezettség, az üzleti beszámoló kötelező része, jellemzően több információt tartalmaz, mint a mérleg és az eredménykimutatás.
 • kontrolling: egy vállalkozás hatékonyságának elemzését szolgáló tevékenység, jellemzően a kiadásokra vetített eredmények vizsgálatát jelenti, mára már átterjedt a vállalkozás egyéb területeinek a vizsgálatára is. A múltban történt gazdasági események vizsgálatából próbál a jövőre vonatkozó következtetéseket levonni.
 • könyvelés: a vállalkozás múltban történt gazdasági eseményeinek rögzítése a mindenkori törvény által előírt formában.
 • könyvvizsgálat: a számviteli törvényben meghatározott árbevételt, mérlegfőösszeget meghaladó, ill. bizonyos egyéb feltételek szerint meghatározott vállalkozások számára könyvvizsgáló igénybevétele kötelező. Fő feladata, hogy ellenőrizze, a vállalkozás beszámolója megfelel-e a törvény által előírt kötelezettségeknek, és a beszámoló megbízható és valós képet mutat -e a vállalkozás vagyoni helyzetéről.
 • kötelezettségek: a vállalkozás által egy jövőbeni időpontban kifizetendő "tartozások" összessége. Ide sorolható a halasztott fizetésre kapott áruk értéke, hiteltörlesztés, adófizetési kötelezettség pl.

L

 • leltár: a vállalkozás vagyonát tételesen alátámasztó tevékenység és az ezt rögzítő bizonylat, az ellenőrzés legfőbb eszköze.

M

 • meghatalmazás: olyan okirat, amely birtokában valaki jogosult a saját nevében, a meghatalmazó által meghatározott ügyben az ő javára eljárni. Egy vállalkozás esetében jellemzően könyvelő, ügyvéd szokott eljárni meghatalmazással. Szólhat egyszeri alkalomra, határozott és határozatlan időre is.
 • mérleg: a vállalkozás vagyonát mutatja egy adott időpontban. Elkészítésének módját a számviteli törvény szabályozza.
 • mérleg szerinti eredmény: a vállalkozás tiszta, adózás utáni eredménye.
 • mulasztási bírság: magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bizonyos, adózással összefüggő törvényi kötelezettségének nem tesz eleget.

NY

 • Nyrt: nyílt formában működő részvénytársaság. A nyílt forma azt jelenti, hogy a cég részvényeinek egy része, törvény által meghatározott módon, nyilvános forgalomba kerülnek, bárki által megvásárolhatóak. Ennél a cégformánál a cég alaptőkéjét részvények testesítik meg. Fontos tudnivaló, hogy a részvénytársaságnál a részvényesek nem felelősek a cég hitelezőivel szemben.

O

 • osztalék: a tulajdonos, vagy tulajdonosok vállalkozásból származó jövedelmének egyik lehetséges formája, melynek kifizetése a vállalkozás adózás után keletkezett nyereségéből lehetséges.

Ö

 • önellenőrzési pótlék: ha az adózó a fizetendő adót utólag helyesbíti, és pótlólagos fizetési kötelezettsége keletkezik, önellenőrzési pótlékot kell fizetni. Mértéke a késedelmi pótlék 50%-a, Apeh (NAV) honlapon van kalkulátor.

P

 • pénzügyi eredmény: a pénzügyi bevételek (pl. kapott kamat vagy árfolyam nyereség) és a pénzügyi ráfordítások (pl. fizetett kamat vagy árfolyamveszteség) egyenlege.

R

 • refinanszírozás: a vállalkozás meglévő hitelének vagy hiteleinek másik, kedvezőbb feltételeket biztosító hitellel vagy hitelekkel történő kiváltása.

 • rendkívüli eredmény: nem a szokásos üzletmenethez kapcsolódó bevételek és ráfordítások egyenlege. Például ha ingyen adunk vagy kapunk valamit ; ez nem jellemző az üzleti életben.

SZ

 • szabályzatok: a vállalkozás különböző területeinek (adminisztráció, pénzügy, stb.) működését szabályozó írásban rögzített, belső utasításoknak az összessége
 • számla: a számla olyan bizonylat, amelyet áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki. Megjelenési formája lehet papír vagy elektronikus alapú. A számvitelre illetve az adózásra vonatkozó jogszabályokban foglalt formai és tartalmi követelményeknek kell eleget tennie.
 • számviteli fegyelem: a számviteli törvény betartását jelenti, minden vállalkozás egyik legfontosabb kötelezettsége. Ennek megsértése súlyos következményeket vonhat maga után. Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt a) beszámolási, könyvvezetési vagy egyéb kötelezettségét, b) bizonylati fegyelmet megszegi, és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja, vagy megnehezíti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • székhely: az a hely, ahol általában a gazdasági társaság üzleti tevékenysége zajlik, vagy ahonnan a működést irányítják, gyakran itt őrzik a vállalkozás működésével összefüggésben keletkező iratokat is.
 • szerződés: olyan okirat, amely tartalmazza egy gazdasági tevékenység során az együttműködő feleknek az együttműködés alatt fennálló jogaikat és kötelezettségeiket

T

 • taggyűlési jegyzőkönyv: a taggyűlés úgynevezett napirendi pontjait, és a napirendi pontok ügyében hozott döntéseket és azokról elhangzott véleményeket rögzíti.
 • telephely: olyan hely, ahol a vállalkozás jövedelemszerző tevékenységének csak bizonyos része zajlik, például egy cég egyik boltja.
 • teljesítési igazolás: a kiállított számla kötelező melléklete. Ezzel a számlát befogadó fél elismeri, hogy a benne foglalt gazdasági esemény teljesítése valóban megtörtén a számlát kiállító részéről, és a számlát befogadó pedig ezt a teljesítést elfogadja.
 • tőke: az a pénzösszeg, amely a vállalkozás indításához és működtetéséhez rendelkezésre áll.

Ü

 • ügyfélkapu: www.magyarorszag.hu. A vállalkozás ügyvezetőjének, gazdasági vezetőjének feltétlenül legyen ilyen jogosultsága, és hozzárendelése az általa képviselt céghez, hogy nyomon tudja követni a cég adóbevallási és befizetési kötelezettségeit. Csak magánszemély kérhet ilyet, a saját adó és járulékadatait is nyomon követheti. Okmányirodában igényelhető.
 • üzemi eredmény: a vállalkozás üzleti, gazdasági tevékenységének az eredménye, nem tartalmazza sem a pénzügyi, sem a rendkívüli eredményt. Ha már ezen a szinten sem pozitív a vállalkozás egyenlege, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy van-e értelme a vállalkozás folytatásának?
 • üzleti jelentés: bizonyos típusú beszámolók része. Ez egy nem nyilvános irat, általában a vállalkozás üzleti jövőképét tartalmazza.
 • üzleti tanácsadás: olyan tevékenység, amely során egy vállalkozás adatait meghatározott szempontok szerint csoportosítják és elemzik, és ennek ismeretében javaslatokat tesznek a vállalkozás hatékonyabb működtetésére. Jellemzően a vállalkozás adminisztrációs rendjének, szervezeti felépítésének, és a pénzügy-könyvelés munkájának vizsgálatát jelenti.
 • üzleti terv: olyan dokumentum, amely összefoglalja a vállalkozás jövőbeni elképzeléseit, részletezi ezen elképzelések megvalósításának lehetőségeit, számba véve a megvalósításhoz szükséges marketing és pénzügyi szükségleteket.

V

 • vagyon: azon, pénzben kifejezhető értéket képviselő anyagi és szellemi javak összessége, melyek a vállalkozás tulajdonában vannak.
 • válságmenedzselés: olyan intézkedések sorozata, melyekkel egy vészhelyzetbe került vállalkozás működése helyreállítható. Ilyen vészhelyzet a piaci viszonyok hirtelen változása, a vállalkozás bevételeinek hirtelen csökkenése miatt állhat elő.
 • végelszámolás: gazdasági társaságok megszüntetésének az egyik formája. Miután a vállalkozás bejelentette tevékenységének befejezését, e tényt törvényben meghatározott módon közzéteszi, elszámol esetleges fennálló kötelezettségeivel, ezzel a cég megszűnik.
 • végrehajtás: bíróság által elrendelhető, tartozás behajtására irányuló kényszerintézkedés akkor, ha valaki szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének nem tett eleget

Z

 • Zrt: zártkörű formában működő részvénytársaság. Attól zárt, hogy a társaság részvényei nyilvános kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Brutál Vállalkozói Képzés Pakk

AKCIÓ! Brutál Vállalkozói Képzés Pakk.

Vállalkozói alaptudás nélkül ne indulj el!

A Vállalkozás Okosan egy évtizedes tapasztalatával zseniális vállalkozó lehetsz.

A félelmeid helyett a lehetőségeid lásd a sikeres továbbfejlődéshez.

50%-os kedvezmény!

Akkor nézed meg, amikor csak akarod és ahányszor csak szeretnéd.