Ugrás a tartalomra

A

 • adó: olyan fizetési kötelezettség a magánszemélyek és gazdasági társaságok számára, melyet bevételük, vagy nyereségük meghatározott része után fizetnek, és amelyből az állam a közellátási feladatait (államigazgatás,egészségügy, oktatás pl.) finanszírozza.

 • adóbírság: adóhiány esetén (nem teljesített adófizetési kötelezettség) adóbírságot kell fizetni, mértéke az adóhiány 50%-a.

 • adófizetési határidők: az a határidő, amelyre a vállalkozásnak a törvény szerint reá vonatkozó adófizetési kötelezettségét teljesíteni kell.

 • adófizetési kötelezettség: adóként bevallott, vagy megállapított összeg, amelyet határidőre be kell fizetni az adóhatóságnak.

 • adófolyószámla: adóhatóság által vezetett nyilvántartás, amelyben nyilvántartják az adózó által beküldött adónemenkénti bevallásokat és befizetéseket.

 • adóhiány: az adónak az az összege, amelyet az adózó a fennálló adófizetési kötelezettségéből nem fizetett meg, vagy nem vallott be, és az ellenőrzés feltárta – az adózó terhére megállapított adókülönbözet.

 • adószám felfüggesztés: adóhatóság által alkalmazható szankció. Amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget bizonyos törvényi kötelezettségeinek, az adószáma felfüggesztésre kerül. Ennek hiányában a vállalkozás Áfát nem igényelhet vissza, de meg nem szűnik. Általában akkor alkalmazzák, ha a vállalkozás székhelyén a cég neve nem kerül feltüntetésre, vagy bevallási, ill. mérlegkészítési kötelezettségének a cég ismételten nem tesz eleget.

 • adózás előtti eredmény: A vállalkozás által fizetendő társasági adó alapja. Ez az összeg a vállalkozás összes bevétele, csökkentve a bevétel megszerzésére fordított költségekkel.

 • adózó: olyan magánszemély, vagy vállalkozás, akinek/amelynek adófizetési kötelezettsége van, az a személy, akinek adófizetési kötelezettségét törvény írja elő.

 • aláírási címpéldány: közjegyző, vagy ügyvéd által készített okirat. Ennek segítségével tudja egy vállalkozás képviselője igazolni azt, hogy jogosult a vállalkozás képviseletére, jogosult annak nevében eljárni, kötelezettséget vállalni, szerződést aláírni.

B

 • befektetett eszköz: a vállalkozás tevékenységét 1 évnél hosszabb ideig szolgáló eszköz (ingatlan, autó, más cégben való részesedés pl.) 1 éven túli lejáratú értékpapír, ha egy éven belül nem akarjuk értékesíteni, akkor szintén ide sorolandó.
 • bérköltség: a vállalkozás alkalmazottai felé kifizetett bruttó bérek összesítve.
 • beszámoló: törvény által előírt gyakorisággal és módon, a vállalkozás meghatározott gazdálkodási adatainak nyilvánosság számára is elérhető közzététele.
 • bevallási határidők: olyan, törvényben meghatározott dátumok, amikorra a vállalkozásnak a számára előírt adó és járulékbevallási kötelezettségét teljesítenie kell.
 • bizonylat: olyan igazolás, számla, stb., amit a számviteli törvény ennek minősít, a lényeg, hogy bizonylat alapján lehet könyvelni.
 • bizonylati rend: egy „album”, amelyben a vállalkozás összes használt bizonylata feltüntetésre kerül.
 • Bt: betéti társaság. Olyan cégforma, ahol a vállalkozás egyik tagja, a beltag a vállalkozás kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. A vállalkozás másik tagja a kültag, ő a társasági szerződésben meghatározott összegig felelős csak. Minden betéti társaságnak kell legyen legalább 1 bel-, és 1 kültagja.

C

 • cash-flow: pénzforgalmi kimutatás. Megmutatja, hogy adott idő alatt a vállalkozásnak milyen tényleges bevételei és kiadásai keletkeztek.
 • cégkivonat: olyan nyilvántartás, amelyből vállalkozások bárki számára elérhető adatait tekinthetjük meg.

E

 • eredménykimutatás: a vállalkozás összes bevételének, és az összes kiadásának az egyenlege. Ha az egyenleg pozitív, a vállalkozás nyereséges, ha negatív, akkor veszteséges.
 • értékbecslés: valamely eszköz (berendezés, ingatlan), esetleg vállalkozás értékének szakértő általi megállapítása. Az értékbecslő az értékelés során különféle, az értékbecslés céljának megfelelő szempontokat vesz figyelembe.

F

 • faktorálás: a vállalkozás kibocsátott egy számlát, amelyet 60 napos határidővel kell, hogy kifizessenek neki. Azért, hogy hamarabb a pénzéhez jusson, a számlát faktoráltatja, azaz –megfelelő feltételek teljesülése esetén- egy 3. fél kifizeti neki a számla összegét részben, vagy egészben, és onnantól a 3. félnek tartoznak. Ennek természetesen ára van, amit faktorálási díjnak hívunk, rendszerint a számla összegének meghatározott része.
 • fedezet: olyan tárgy, ingatlan, vagy vagyoni értékű jog, amely pénzben kifejezhető értéket képvisel, így fedezetet nyújt a vállalkozás által felvett hitelhez. Ha a vállalkozás nem fizeti azt vissza, a fedezetként meghatározott dolog, vagy dolgok értékesítéséből juthat a hitelező a pénzéhez.
 • felelősségbiztosítás: ha a könyvelő esetleges, munkavégzés közben elkövetett hibájából éri kár a vállalkozást, akkor a könyvelőnek ezt meg térítenie, feltéve, ha volt érvényes szerződése. Ezt a kárt viszont a biztosító térítheti meg a könyvelő -így végső soron a vállalkozás- részére, ha kötött ilyet. Az egészségügyben dolgozóknak is van ilyen biztosítása.
 • felszámolás: vállalkozás megszűnésének, ill. tartozása kifizetéseinek az egyik módja. Amennyiben a vállalkozás nem tudja tartozásait kifizetni, azon cégek vagy magánszemélyek, akiknek tartozik, felszámolási eljárást indíthatnak. Lefolytatását bíróság rendeli el. Amennyiben az eljárásra sor kerül, a cég vezetését a felszámolóbiztos veszi át, aki, ha más lehetőség nincs, a vállalkozás vagyontárgyainak értékesítéséből fizeti ki a cég tartozásait. A felszámolási eljárás általában a vállalkozás működésének befejezésével jár.

H

 • határozatok könyve: minden vállalkozás életében meghatározott rendszerességgel a tulajdonosok hivatalos formában találkoznak, ez a közgyűlés. A közgyűlésen döntéseket hozhatnak a vállalkozás életével kapcsolatban, és bizonyos, törvény által meghatározott döntéseket hivatalos formában, a határozatok könyvében rögzítenek.
 • hatósági ellenőrzés: ellenőrzés, melynek során törvény által arra feljogosított állami szervezetek ellenőrzik, hogy a vállalkozás működése során betartja –e a rá vonatkozó törvényi előírásokat. Jellemzően munkaügyi, adóhatósági vizsgálatot jelent.
 • helyi adók: olyan adónemek, amelyek megfizetését a vállalkozás székhelye szerinti önkormányzat írta elő. Ilyen adónemek lehetnek a kommunális adó, a gépjárműadó, az idegenforgalmi adó.
 • hitel: olyan pénz, amit a vállalkozás meghatározott céllal történő felhasználásra kölcsönkap, és a hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint kell visszafizessen.

I   

 • inkasszó: olyan, azonnali fizetési kötelezettséget jelentő „irat”, amelyet törvényben meghatározott esetekben (általában jogerős bírósági végzés) bárki benyújthat a vállalkozás bankszámlájára. Amennyiben azon van pénz, az inkasszóban álló összeg erejéig a bank azt köteles az inkasszót benyújtó részére kifizetni, minden más dolog kifizetése előtt. Amennyiben a vállalkozás, vagy magánszemély adófolyószámláján elmaradás van, az Apeh (NAV) is élhet ezzel az eszközzel, bírósági végzés nélkül is.

J

 • járulékok: a vállalkozás által kifizetett munkabérekre rakódó terhek, amelyek az állam részére fizetendőek. Az állam ezeket jellemzően egészségügyi és nyugdíj célú kiadásokra használja fel.

K

 • kamat: az az összeg, amit a vállalkozás a kölcsönbe kapott pénz használatáért fizet.
 • késedelmi kamat: az az összeg, amit késedelmes fizetés miatt az eredeti tartozáson felül ki kell fizetni.
 • késedelmi pótlék: az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Pontos kiszámításához az Apeh (NAV) honlapon van kalkulátor.
 • készlet: a vállalkozás által használt anyagi javak egy csoportja. Lehet anyagkészlet, árukészlet, pénzkészlet stb. A lényeg a nagyságán van, ne legyen túl sok, mert benne áll a pénzünk, és ne legyen túl kevés, mert akkor bevételtől esünk el
 • kezesség: a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett (adós) fizetési kötelezettségét nem teljesíti, maga fog helyette fizetni a jogosultnak (hitelező). Ha a kezes kielégíti a hitelező követelését, az eredeti adóstól kifizetett összeg megtérítését követelheti.
 • KFT: korlátolt felelősségű társaság. Olyan cégforma, ahol a vállalkozás kötelezettségeiért a tagok maximum az alaptőke erejéig kötelesek helyt állni.
 • kiegészítő melléklet: a számviteli törvény által előírt kötelezettség, az üzleti beszámoló kötelező része, jellemzően több információt tartalmaz, mint a mérleg és az eredménykimutatás.
 • kontrolling: egy vállalkozás hatékonyságának elemzését szolgáló tevékenység, jellemzően a kiadásokra vetített eredmények vizsgálatát jelenti, mára már átterjedt a vállalkozás egyéb területeinek a vizsgálatára is. A múltban történt gazdasági események vizsgálatából próbál a jövőre vonatkozó következtetéseket levonni.
 • könyvelés: a vállalkozás múltban történt gazdasági eseményeinek rögzítése a mindenkori törvény által előírt formában.
 • könyvvizsgálat: a számviteli törvényben meghatározott árbevételt, mérlegfőösszeget meghaladó, ill. bizonyos egyéb feltételek szerint meghatározott vállalkozások számára könyvvizsgáló igénybevétele kötelező. Fő feladata, hogy ellenőrizze, a vállalkozás beszámolója megfelel-e a törvény által előírt kötelezettségeknek, és a beszámoló megbízható és valós képet mutat -e a vállalkozás vagyoni helyzetéről.
 • kötelezettségek: a vállalkozás által egy jövőbeni időpontban kifizetendő "tartozások" összessége. Ide sorolható a halasztott fizetésre kapott áruk értéke, hiteltörlesztés, adófizetési kötelezettség pl.

L

 • leltár: a vállalkozás vagyonát tételesen alátámasztó tevékenység és az ezt rögzítő bizonylat, az ellenőrzés legfőbb eszköze.

M

 • meghatalmazás: olyan okirat, amely birtokában valaki jogosult a saját nevében, a meghatalmazó által meghatározott ügyben az ő javára eljárni. Egy vállalkozás esetében jellemzően könyvelő, ügyvéd szokott eljárni meghatalmazással. Szólhat egyszeri alkalomra, határozott és határozatlan időre is.
 • mérleg: a vállalkozás vagyonát mutatja egy adott időpontban. Elkészítésének módját a számviteli törvény szabályozza.
 • mérleg szerinti eredmény: a vállalkozás tiszta, adózás utáni eredménye.
 • mulasztási bírság: magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bizonyos, adózással összefüggő törvényi kötelezettségének nem tesz eleget.

NY

 • Nyrt: nyílt formában működő részvénytársaság. A nyílt forma azt jelenti, hogy a cég részvényeinek egy része, törvény által meghatározott módon, nyilvános forgalomba kerülnek, bárki által megvásárolhatóak. Ennél a cégformánál a cég alaptőkéjét részvények testesítik meg. Fontos tudnivaló, hogy a részvénytársaságnál a részvényesek nem felelősek a cég hitelezőivel szemben.

O

 • osztalék: a tulajdonos, vagy tulajdonosok vállalkozásból származó jövedelmének egyik lehetséges formája, melynek kifizetése a vállalkozás adózás után keletkezett nyereségéből lehetséges.

Ö

 • önellenőrzési pótlék: ha az adózó a fizetendő adót utólag helyesbíti, és pótlólagos fizetési kötelezettsége keletkezik, önellenőrzési pótlékot kell fizetni. Mértéke a késedelmi pótlék 50%-a, Apeh (NAV) honlapon van kalkulátor.

P

 • pénzügyi eredmény: a pénzügyi bevételek (pl. kapott kamat vagy árfolyam nyereség) és a pénzügyi ráfordítások (pl. fizetett kamat vagy árfolyamveszteség) egyenlege.

R

 • refinanszírozás: a vállalkozás meglévő hitelének vagy hiteleinek másik, kedvezőbb feltételeket biztosító hitellel vagy hitelekkel történő kiváltása.

 • rendkívüli eredmény: nem a szokásos üzletmenethez kapcsolódó bevételek és ráfordítások egyenlege. Például ha ingyen adunk vagy kapunk valamit ; ez nem jellemző az üzleti életben.

SZ

 • szabályzatok: a vállalkozás különböző területeinek (adminisztráció, pénzügy, stb.) működését szabályozó írásban rögzített, belső utasításoknak az összessége
 • számla: a számla olyan bizonylat, amelyet áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki. Megjelenési formája lehet papír vagy elektronikus alapú. A számvitelre illetve az adózásra vonatkozó jogszabályokban foglalt formai és tartalmi követelményeknek kell eleget tennie.
 • számviteli fegyelem: a számviteli törvény betartását jelenti, minden vállalkozás egyik legfontosabb kötelezettsége. Ennek megsértése súlyos következményeket vonhat maga után. Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt a) beszámolási, könyvvezetési vagy egyéb kötelezettségét, b) bizonylati fegyelmet megszegi, és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja, vagy megnehezíti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • székhely: az a hely, ahol általában a gazdasági társaság üzleti tevékenysége zajlik, vagy ahonnan a működést irányítják, gyakran itt őrzik a vállalkozás működésével összefüggésben keletkező iratokat is.
 • szerződés: olyan okirat, amely tartalmazza egy gazdasági tevékenység során az együttműködő feleknek az együttműködés alatt fennálló jogaikat és kötelezettségeiket

T

 • taggyűlési jegyzőkönyv: a taggyűlés úgynevezett napirendi pontjait, és a napirendi pontok ügyében hozott döntéseket és azokról elhangzott véleményeket rögzíti.
 • telephely: olyan hely, ahol a vállalkozás jövedelemszerző tevékenységének csak bizonyos része zajlik, például egy cég egyik boltja.
 • teljesítési igazolás: a kiállított számla kötelező melléklete. Ezzel a számlát befogadó fél elismeri, hogy a benne foglalt gazdasági esemény teljesítése valóban megtörtén a számlát kiállító részéről, és a számlát befogadó pedig ezt a teljesítést elfogadja.
 • tőke: az a pénzösszeg, amely a vállalkozás indításához és működtetéséhez rendelkezésre áll.

Ü

 • ügyfélkapu: www.magyarorszag.hu. A vállalkozás ügyvezetőjének, gazdasági vezetőjének feltétlenül legyen ilyen jogosultsága, és hozzárendelése az általa képviselt céghez, hogy nyomon tudja követni a cég adóbevallási és befizetési kötelezettségeit. Csak magánszemély kérhet ilyet, a saját adó és járulékadatait is nyomon követheti. Okmányirodában igényelhető.
 • üzemi eredmény: a vállalkozás üzleti, gazdasági tevékenységének az eredménye, nem tartalmazza sem a pénzügyi, sem a rendkívüli eredményt. Ha már ezen a szinten sem pozitív a vállalkozás egyenlege, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy van-e értelme a vállalkozás folytatásának?
 • üzleti jelentés: bizonyos típusú beszámolók része. Ez egy nem nyilvános irat, általában a vállalkozás üzleti jövőképét tartalmazza.
 • üzleti tanácsadás: olyan tevékenység, amely során egy vállalkozás adatait meghatározott szempontok szerint csoportosítják és elemzik, és ennek ismeretében javaslatokat tesznek a vállalkozás hatékonyabb működtetésére. Jellemzően a vállalkozás adminisztrációs rendjének, szervezeti felépítésének, és a pénzügy-könyvelés munkájának vizsgálatát jelenti.
 • üzleti terv: olyan dokumentum, amely összefoglalja a vállalkozás jövőbeni elképzeléseit, részletezi ezen elképzelések megvalósításának lehetőségeit, számba véve a megvalósításhoz szükséges marketing és pénzügyi szükségleteket.

V

 • vagyon: azon, pénzben kifejezhető értéket képviselő anyagi és szellemi javak összessége, melyek a vállalkozás tulajdonában vannak.
 • válságmenedzselés: olyan intézkedések sorozata, melyekkel egy vészhelyzetbe került vállalkozás működése helyreállítható. Ilyen vészhelyzet a piaci viszonyok hirtelen változása, a vállalkozás bevételeinek hirtelen csökkenése miatt állhat elő.
 • végelszámolás: gazdasági társaságok megszüntetésének az egyik formája. Miután a vállalkozás bejelentette tevékenységének befejezését, e tényt törvényben meghatározott módon közzéteszi, elszámol esetleges fennálló kötelezettségeivel, ezzel a cég megszűnik.
 • végrehajtás: bíróság által elrendelhető, tartozás behajtására irányuló kényszerintézkedés akkor, ha valaki szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének nem tett eleget

Z

 • Zrt: zártkörű formában működő részvénytársaság. Attól zárt, hogy a társaság részvényei nyilvános kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.