Ugrás a tartalomra

Számlázás 2021

 

2021-es számlázási szabályok változása

 

2021.01.04-től kibővül az online adatszolgáltatás

 

Online számlaadat-szolgáltatás - 2021-es változások

szamla2021

2021. január 4-től változnak a kötelező számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok: minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandóak, adatot kell szolgáltatni a NAV részére.

2021. január 4-től ismét változtak a NAV online adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályok. Eszerint már nem csak a belföldi vállalkozások számára kiállított számlákat kell beküldeni a NAV-nak, hanem a magányszemélyes és külföldi vállalkozások részére készített bizonylatokat is.

2021. március 31-ig azonban nem büntet az adóhatóság és az online számlázó programoknak is eddig az időpontig kell áttérniük a kibővített számlaadatok továbbítására alkalmas NAV 3.0 XSD sémára.

Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, melyeket vállalkozóként érdemes tudni.

 

Mi volt a szabály eddig?

 

A NAV online adatszolgáltatásra vonatkozó változásai egyáltalán nem érték váratlanul a vállalkozásokat, hiszen 2018. július 1-től fokozatosan bővítették az adatszolgáltatásra kötelezett számlák körét.

Korábban a 100.000 ft feletti áfatartalmú számlákat kellett jelenteni online a Nav-nak, ez a kör 2020.07.01-től kibővült úgy, hogy már az olyan számlákról is adatszolgáltatást kellett benyújtani online, aminek nem volt áfatartalma, de belföldi adóalany részére állítottuk ki (adóalany az, akinek van adószáma).

Ez egyben azt is jelentette, hogy a vállalkozások jelentős hányada mondott végleg búcsút a kézi számlatömböknek és automatizálta az adatszolgáltatást online számlázó programmal, levéve ezzel a megnövekedett adminisztrációs terhet a saját válláról.

 

2021-es számlázási szabályok

 

Majdnem az összes számla adatait be kell küldeni a NAV-nak. A magánszemélyes és a külföldi vállalkozások számára készített bizonylatokét is.

 

2021. január 4-től

 • a nem áfaalany belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, szervezet,
 • a nem belföldi áfaalany, azaz más tagállami vagy harmadik országbeli áfaalany

részére számlázó programmal kiállított vagy kézi úton kibocsátott számlák adatait is kötelező lesz beküldeni a NAV-hoz.

 

Kivételek

 

Kivételt képez, így nem kell adatot szolgáltatni azon távolról is nyújtható szolgáltatások bizonylatáról, amely szolgáltatások után az adóbevallási és fizetési kötelezettségét az adóalany az egyablakos (MOSS) rendszerben teljesíti.

 

Kik azok, akik az adatszolgáltatásra kötelezettek?

 

Azok az áfaalanyok, akik adószámmal rendelkeznek. Ide tartozik, aki

 • alanyi adómentes
 • különös adózási módot pl. különbözet szerinti adózást alkalmaz
 • és a kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (tárgyi adómentes) tevékenységet végzők.

 

Külföldi vállalkozás Magyarországon

 

Akik nem kizárólag belföldön végeznek gazdasági tevékenységet pl a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is (akár állandó telephellyel vagy csak áfaregisztrációval rendelkezik). Itt viszont az adatszolgáltatás nem terjed ki a másik tagállami vagy harmadik országbeli adóalanyiságuk körében végzett tevékenységükre.

 

Kinek kell az adatszolgáltatást elvégezni, ha más állítja ki a számlát?

 

Az adatszolgáltatási kötelezettséget akkor is az adóalanynak kell teljesíteni, ha a számlát a nevében más állítja ki.

 

Milyen ügyletekről kell adatszolgáltatás?

 

 • a belföldi adóalany által belföldön ellenérték fejében teljesített ügyletekről, ide értve az adómentes és az ún. belföldi fordított adózás alá tartozó ügyleteket is;
 • a belföldről küldeményként feladott, fuvarozott termék esetén az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésről és Közösség területén kívülre irányuló (export) értékesítésről;
 • a Magyarországról másik tagállamba teljesített távértékesítésről, amennyiben az ügylet körülményeire tekintettel Magyarországon keletkezik adófizetési kötelezettség;
 • a Közösség más tagállamából Magyarországra irányuló távértékesítésről, amennyiben az ügylet után Magyarországon keletkezik adófizetési kötelezettség;
 • belföldi adóalany által az Áfa tv. területi hatályán kívül a Közösség más tagállamában teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, amennyiben az ügylet után a vevő, igénybevevő köteles az adót megfizetni (kivéve önszámlázás esetén);
 • belföldön székhellyel vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephellyel rendelkező adóalany által az Áfa tv. területi hatályán kívül, a Közösség területén kívül teljesített ügylet esetén;
 • nem belföldi letelepedésű adóalany által belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, ha az adó fizetésére nem a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő kötelezett.

 

Milyen ügyletekről nem kell adatszolgáltatás?

 

 • belföldi teljesítési helyű Közösségen belüli termékbeszerzésről és a termékimportról;
 • nem belföldi adóalany által belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, ha az adó fizetésére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldi adóalany kötelezett;
 • nem belföldi adóalany által belföldi teljesítési helyű távolról is nyújtható szolgáltatásokról, ha az adóalany ezen ügyletek utáni adófizetési kötelezettség teljesítéséhez egy másik tagállamban jelentkezett be az egyablakos rendszerbe;
 • belföldi adóalany által az Áfa tv. területi hatályán kívül, a Közösség más tagállamában teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, amennyiben az ügylet után a vevő, igénybevevő köteles az adót megfizetni, és a számlát is, meghatalmazás alapján a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő állítja ki;
 • belföldi vagy a Közösség területén nem letelepedett adóalany által az Áfa tv. területi hatályán kívül, a Közösség másik tagállamában teljesített távolról is nyújtható szolgáltatásokról, ha az adóalany ezen ügyletek utáni adófizetési kötelezettségének az egyablakos rendszer használatával tesz eleget;
 •  az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített ügyletről, amennyiben az ügyletet teljesítő adóalany székhelye vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye nem belföldön található;
 • a Magyarországról teljesített távértékesítésről, amennyiben az ügylet után (akár az adózó döntése nyomán, akár az értékhatár túllépése miatt) nem Magyarországon keletkezik adófizetési kötelezettség;
 • kompenzációs felárra jogosító mezőgazdasági tevékenység esetén a felvásárlási okiratról

 

Magánszemély részére kiállított számlák adatai

 

Az Áfa tv. rendelkezései alapján a vevő neve és címe mindig kötelező adatát képezi a számlának akkor is, ha a vevő nem adóalany természetes személy. Ettől eltérően az adatszolgáltatásban nem szerepeltethető a vevő neve és címe, ha az nem adóalany természetes személy. TILOS elkérni az adóazonosítójelét.

 

Egyéni vállalkozó vagyok, de magánszemélyként vásárolok

 

Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra, hogy egy egyébként áfaalany személy, szervezet a termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele során adóalanyi minőségében és nem adóalanyi minőségében is eljárhat.

 

Azon ügyletek esetében, amelyeknél kérdéses, hogy a partner e termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel során nem adóalanyként vagy adóalanyi minőségében jár-e el, a partner nyilatkozata az irányadó (az adóalanyi minőségben való eljárás jellemzően az adószám megadásával megvalósul).

Azaz meg kell mondjam, hogy az egyéni vállalkozásom nevére kérem a számlát és akkor megadom az adószámomat, vagy szólok, hogy ne arra állítsa ki a számlát, még ha látja is a számlázóprogramban a nevem, mert ezt magánszemélyként vásároltam.

 

Határidő

Kézi számlák

 

A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla esetén

 • ha a számlában áthárított adó összege eléri vagy meghaladja 500 000 forintot, akkor az adatszolgáltatás a számla kibocsátását követő naptári napon belül,
 • ha a számlában nincs áthárított adó vagy a számlában áthárított adó kevesebb, mint 500 000 forint, akkor a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül

kell az adatokat az Online Számla rendszerben rögzíteni.

 

Számlázó programok

 

A számlázó programnak továbbra is – a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett – a számla kiállításakor azonnal, emberi beavatkozás nélkül, XML-formátumban, a NAV közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton kell továbbítania az adatokat az Online Számla rendszerbe.

Az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás az Online Számla rendszerbe beérkezett és a sikeres feldolgozást a rendszer visszaigazolta.

 

Szankciómentesség

 

NAV a 2021. január 04. és március 31. közötti időszakra vonatkozóan – meghatározott feltételek mellett – nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem, vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.

Szintén legkésőbb 2021. március 31-ig van lehetősége az áfaalanyoknak számlázó programjaikat felkészíteni az új, 3.0-ás verziójú séma alkalmazásával történő adatszolgáltatásra a NAV által alkalmazandó szankciók nélkül, a hivatkozott közleményben foglaltak szerint.

 

2021. március 31-ig a NAV nem alkalmaz szankciót az alábbi esetekben:

 • Ha az adatszolgáltatásra kötelezett áfaalany a számlázó programmal kiállított olyan számláról, amiről a 2020. július 1-jén érvényes szabályok szerint kötelező adatot szolgáltatni, a 2020. július 1-jétől érvényes szabályok szerint (vagyis 2.0-ás verziójú séma alkalmazásával) szolgáltat adatot.
 • Ha az áfaalany nem teljesíti a kötelező adatszolgáltatást az olyan számláról, amiről csak 2021. január 4-től kell adatot szolgáltatni.
 • Ha az áfaalany olyan számláról teljesít adatszolgáltatást, amiről a 2020. július 1-jén érvényben lévő szabályok szerint nem kötelező adatot szolgáltatni, azonban az adatszolgáltatása nem megfelelő.

Ennek roppant egyszerű az oka, hiszen ahhoz, hogy a számlázó programok is gond nélkül tudják teljesíteni a szükséges adatok automatikus jelentését, át kell térniük a NAV XML 3.0 sémára, mivel több információ beküldésére kötelezettek.

Ugyanakkor a NAV XML 3.0 éles verziója csak január 4-én került ki a NAV Online Számla rendszerre. Ez egyben azt is jelenti, hogy bár a számlázó programok fejlesztői már hónapok óta készülnek az új sémára, ezt megelőzően nem tudtak az éles rendszerben tesztelni.

Mit jelent a szankciómentesség?

 

A vállalkozásnak nem kell semmilyen büntetésre számítania, ha nem, vagy hibásan küldi be az újonnan - magánszemélyeknek, külföldi vállalkozásoknak készült -  adatszolgáltatásra kötelezett számlák adatait.

Valamint a számlázó programokra is vonatkozik, hiszen 3 hónapjuk van, hogy a módosult adatstruktúrára felkészítsék rendszerüket, vagyis élesítsék a NAV 3.0-át. Az éles indulás dátuma tehát 2021. április 1. 

 

Ez az online számlázó programok felhasználóit egyáltalán nem érinti, hiszen a fejlesztési munkák minden esetben a háttérben zajlanak és a számlázók garantálják, hogy a jogszabályoknak megfelelően, a megadott határidőn belül teljesítik a számlaadat-szolgáltatást.

 

Utólag jelenteni kell ezeket a számlákat?

 

Jó hír, hogy a szankciómentes időszakot követően sem kell pótolni a be nem küldött adatokat.
 

A számlakibocsátó adóalanyok közül azok, akiknek 2021. január 4. előtt nem kellett online számlaadat-szolgáltatást teljesíteniük, kizárólag akkor mentesülnek a szankció alól, ha legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett első számla kiállításának napjáig regisztrálnak a NAV Online Számla rendszerben.

 

Ha egy vállalkozás számláit korábban nem érintette a számlajelentési kötelezettség, csak abban az esetben élhetnek a szankciómentességgel, ha legkésőbb az első jelentésre kötelezett számla kiállításáig regisztrálnak a NAV Online számla rendszerébe.

 

Mit jelent az online adatszolgáltatás?

 

A NAV-nak be kell küldeni a kiállított számláink adatait. Ez megtehetjük úgy, hogy olyan számlázóprogramot használunk, amely alkalmas erre.

Vagy lehet használni kézi számlatömböt továbbra is, viszont ennek a számlának az adatait fel kell rögzíteni a NAV Online Számla rendszerébe. Azaz kétszer rögzítjük az adatokat: egyszer kézzel ráírjuk a számlára, majd még egyszer rögzítjük az online felületen.

 

Milyen adatokat kell ezentúl megadni a számlán?

 

Ha a vevő belföldi vagy közösségi vállalkozás, a számlán a vevő nevét és a címét, belföldi adóalanynál az adószámot, közösségi adóalanynál a közösségi adószámot kötelező feltüntetni a számlán és az adatszolgáltatásban is. Amennyiben utóbbinak nincs adószáma, akkor a tagállam adóhatósága által kiadott azonosítót kell szerepeltetni, amely az adatszolgáltatásban is megadható.

Nem közösségi adóalany vevő esetén a nevet és a címet kötelező megadni, az azonosító számot pedig nem kötelező, de szerepeltethető a számlán és az adatszolgáltatásban is.

Adóalanynak nem minősülő szervezet esetén - pl. a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezetek - a név és a cím feltüntetése a számlán és az adatszolgáltatásban is kötelező. 

Nem adóalany magánszemély esetén a számlán a név és a cím feltüntetése kötelező, azonban az adatszolgáltatásban ezek az adatok nem szerepelhetnek. 

 

Hogyan egyszerűsíthető az online adatszolgáltatás?

 

A számlajelentés a NAV Online Számla rendszerén keresztül manuálisan is teljesíthető. Ez elsősorban azokra vonatkozik, akik jelenleg is kézi számlatömbbel készítik számláikat.

Ebben az esetben azonban minden kiállított számla adatát egyesével kell feltölteni a NAV platformjára.  Érdemes azonban megkímélni vállalkozásunkat a felesleges adminisztrációtól és gyors és kényelmes online számlázóra váltani, amellyel teljesen automatizálható az adatszolgáltatás és biztosak lehetünk benne, hogy minden a jogszabályok szerint történik. Sokkal gyorsabbá válik a számlák kiállítása is és nem kell a számlák jelentésével sem bajlódni.

 

Számlázóprogram ajánló

 

A Billingo egyszerűen és gyorsan összeköthető a NAV rendszerével és a számlázó automatikusan beküldi az adatszolgáltatásra kötelezett számlák érintett adatait, a sikeres adatszolgáltatásról pedig egyértelmű, azonnali visszajelzést küld. Ha nincs még Billingo fiókod, itt regisztrálhatsz >> 

2021-től kiemelten fontos, hogy minden vevő esetében csak a meghatározott adatok kerüljenek továbbításra, ezt a Billingo szigorúan a jogszabályi előírások szerint teszi.

További részletek az online adatszolgáltatás 2021-es változásairól itt  >>

 

 

Mi szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk az online adatszolgáltatást?

 

Regisztrálni kell a NAV Online számla rendszerébe, és a létrehozott azonosítókat be kell másolni a választott számlázóprogramba. Ehhez nyújt segítséget ez a bejegyzés.

Miről nem kell még online adatszolgáltatás?

 

Pl. a kézi nyugtáról. Továbbra is lehet használni a kézi nyugtát, és erről nem kell online adatszolgáltatás.

 

Változnak az adókulcsok

 

Januártól a számlák adatszolgáltatása során az áfacímkék pontos jogcímét is jelenteni kell a NAV felé.

Alanyi adómentes katás vállalkozó esetében például nem elég azt ráírni a számlára, hogy adómentes, hanem pontosan fel kell tüntetni, hogy mi az adómentesség jogcíme, pl. alanyi adómentes (AAM). Tehát nem pusztán azt kell megjelölni, hogy az áfa 0%-os, AM, vagy MAA, hanem pontosítani kell az áfacímkéket.

De szükség van a beküldendő jogcímek definiálására az Áfa törvény hatályon kívüli, valamint a különbözet szerinti adózás esetében használatos kulcsok esetén is.

Ha nem vagy biztos benne, hogy milyen áfakulcsot kell használnod, egyeztess a könyvelőddel!

 

 

Milyen adatokat látunk a NAV Online számlarendszerben?

 

A vállalkozásunk által kiállított összes kimenő számlát.

Azokat a beföldi adóalany által vállalkozásunkra kiállított számlákat, amelyeket számlázóprogrammal állítottak ki vagy azokat a kézi számlákat, amelynek adatait felrögzítették a Nav Online Számla rendszerébe.

 

Milyen adatot nem látunk még a NAV Online számlában?

 

 • Pénztárgéppel kiállított számlák pl. Mol, Ikea, Praktiker stb – a NAV látja ezeket az adatokat, csak mi nem tudjuk lekérdezni, de ez remélhetőleg változni fog nemsokára
 • Amit nem jelentettek le, azaz kézi számlát állítottak ki és nem rögzítették az adatait az Online Számlában.
 • Azokat a számlákat, amelyeknek hibás volt az adatszolgáltatása.
 • Amit a külföldi partner állított ki a vállalkozásunk részére.

 

Forrás:

nav.gov.hu

billingo.hu

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

 

 

 

Blog kategória

Sikeres vállalkozó leszel

Online tanfolyam a vállalkozás indításáról.

Minden egy helyen, amire szükséged van ahhoz, hogy sikeresen indítsd a vállalkozásod.

Legyél kezdő vagy haladó szinten.

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.