Ugrás a tartalomra

Kiírásra került a 2017. évre szóló Pályázati Felhívás vállalkozóvá válást elősegítő támogatás!

A támogatás célja

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája:

 

legfeljebb 2 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással.

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formáira

 • legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (127 500 Ft/hó) terjedő támogatás, valamint
 • a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50 000 Ft értékben)

vonatkozó kérelme(ke)t az álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél  kell benyújtani.

A kérelem nyomtatvány az alábbi linken elérhető:

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_allaskeresoknek

 

A támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatóak.

Amennyiben több támogatás típust együttesen igénylik, a támogatásokra a pályázatot és a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához.

 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) forrása:

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 90 000 000 Ft kerete.

 

A pályázati úton igényelhető tőkejuttatás támogatása

 

 1. A támogatás igénybevételének feltételei:

 

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és

 • aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:
 • egyéni vállalkozás keretében,
 • új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
 • önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.)  Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal;
 • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
 • rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;
 • rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, azaz bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;
 • vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a vállalkozás megindításának napját követő legalább 3 évig;
 • a támogató döntés közlését követő 21 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH-val;
 • legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, bankszámla/pénzforgalmi számlaszerződés, szakhatósági engedélyek stb.);
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
 • vállalja, hogy a BFKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – az 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
 • vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást);
 • vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül.

 

Nem minősül személyes közreműködésnek önmagában az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem nyújtható támogatás annak, aki a pályázat benyújtásának időpontjában már szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vagy bejegyeztette vállalkozását!

 

 

 1. A támogatás formája és mértéke

 

A támogatás formája legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. A BFKH kisebb összegű támogatást is megítélhet. (Pályázónak az ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell (4. számú melléklet).)

 

A beruházást egyéni vállalkozó és gazdasági társaságot alapítani kívánó pályázó a pályázat benyújtásának napját követő naptól saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a BFKH-hoz nem fordulhat.  Már megkezdett vállalkozás nem támogatható (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.3. pont). A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.2.c pont).

 

A BFKH az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz (3. számú melléklet), pályázata automatikusan elutasításra kerül.

 

A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles 5 napon belül a BFKH-nak bejelenteni.

 

 

 1. A támogatás felhasználása

 

Támogatás az alábbi tételekre igényelhető:

Bérlés (a)):

 1. vagyoni értékű jogok: (ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)
  • tartós földhasználat,
  • bérleti díj (legfeljebb fél évre, folyamatosan fennálló bérleti jogviszony esetén);

 

Hozzátartozók közötti ingatlanbérlést a BFKH nem támogat!

Hozzátartozónak minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.

 

Tulajdonjog szerzés (vásárlás) (b), c), d), e) f)):

 

 1. immateriális javak: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 25 %-a fordítható erre a célra),
  • szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció),
  • weboldal;

 

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti immateriális javak beszerzését a BFKH nem támogat!

 

 1. ingatlanok: (a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
  • épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
  • földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas);

 

Ingatlan vásárlás esetén a vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant, valamint funkciója szerint hasznosítani kell azt.

Lakóingatlan vásárlását a BFKH nem támogatja. Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti ingatlanvásárlást a BFKH nem támogat.

 

 1. gépek, berendezések, járművek: (a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább 1 éven túl – és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
  • gépek,
  • számítástechnikai eszközök,
  • műszaki berendezések, felszerelések,
  • irodai berendezések, felszerelések,
  • személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),
  • haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek,
  • tenyészállatok (őstermelő esetén);

 

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti gépek, berendezések, járművek beszerzését a BFKH nem támogat!

 

 1. egyéb költségek: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra)
  • indulókészlet vásárlása (a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó),
  • fogyóeszköz (legfeljebb bruttó 100 ezer Ft-ig);

 

Amennyiben a beruházásban szerepel fogyóeszköz vagy induló árukészlet vásárlása, azt kérjük a pályázati űrlap 5. számú táblázatában egy sorba, összegezve tüntesse fel.

 

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti egyéb költségbe tartozó beszerzést a BFKH nem támogat!

 

 1. a vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra).

 

 

Támogatás az alábbi tételekre nem igényelhető:

                       

például:        - kaució

- rezsi költség (víz, gáz, villany, stb.)

- vállalkozás megalapításához kapcsolódó költség

- ügyvédi díj

- marketing költség

- arculattervezés

- munkadíj

- lízing

- közterhek

- szállítási, összeszerelési díj

 

Gazdasági társaság alapítása esetében a beszerezni kívánt eszközök fedezetét jelentő értéket – azaz a pályázati forrásból elnyerni kívánt összeget és az önerő együttes összegét – vagyoni betétként/törzsbetétként a gazdasági társaság rendelkezésére kell bocsátani és a cégnyilvántartásba a jegyzett tőkeként be kell jegyeztetni.

 

 

 1. Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:

 

 1. használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
 2. egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás),
 3. biztosítási, pénzügyi ügynöki, egyéb direkt marketing értékesítési tevékenység,
 4. eszköz/ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység.

 

 

 1. A támogatás folyósítása

 

A támogatás a BFKH-val kötött hatósági szerződés aláírása után - a pályázó bankszámlájára/egyéni vállalkozás pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízás engedélyezését követően - utólag a bemutatott eredeti dokumentumok (eszközvásárlás esetén: a kiegyenlített, benyújtott számla vagy adás-vételi szerződés), valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki terhelési értesítés, vagy banki igazolás az átutalásról) alapján, a hatósági szerződésben meghatározott támogatási mértékben a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra . A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követően megindított vállalkozás létrejöttétől/bejegyzésének napjától a hatósági szerződésben meghatározott „beszerzés befejezésének végső időpontjá”-ig kiállított eredeti bizonylatok szükségesek (beszerzés befejezésének végső időpontja” a hatósági szerződés megkötésétől számított 60 nap).

A pályázó erre irányuló kérelme esetén, támogatási előleg folyósítható, melyről a BFKH saját hatáskörben dönt. Az előleget a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja a BFKH a kedvezményezett részére. Az előleggel történő elszámolás végső határideje „a beszerzés befejezésének végső időpontja”.

 

 

 1. A szerződésszegés jogkövetkezményei

 

Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket. 132. § (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkel növelt összegben kell visszafizetni.

Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.

Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, a Ket. 61. §-a szerint eljárási bírsággal sújtható.

 

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje, módja        

 

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2017. március 1-jétől - 2017. szeptember 30-ig kizárólag postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához (1364 Budapest Pf. 244.).

 

A pályázatot az erre a célra rendszeresített „Pályázati űrlap”-on annak kötelező mellékleteivel, valamint nyilatkozataival kell benyújtani, 1 eredeti példányban.

 

A forrás kimerülése esetén a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggeszthető, vagy a BFKH számára rendelkezésre álló forrás függvényében a keret növelhető. A felfüggesztés tényét a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest és a http://fovaros.munka.hu weboldalon közzétesszük!

 

 

 1. A pályázat elbírálásának módja, határideje

 

A BFKH a pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül vagy befogadó nyilatkozatot bocsát ki a pályázó részére, vagy az alábbi esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot:

- a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra ,

- az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket vagy a támogatási arány meghaladja a maximális támogatási intenzitást,

- a pályázó nem tartozik a meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe.

A befogadó nyilatkozat nem jelent támogatói döntést, a pályázat egyéb tartalmi és formai elemei ezt követően kerülnek vizsgálatra.

A pályázatok elbírálásáról a BFKH a pályázat beérkezését követő naptól számított 30 naptári napon belül dönt.

A BFKH a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 21 naptári napon belül hatósági szerződést köt a támogatottal, mely az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (a nyertes pályázó jogait és kötelezettségeit) tartalmazza.

Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a szerződéskötésre a meghatározott határidőn belül nem kerülne sor, a támogatási döntés érvényét veszti.

 

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, hiányosan vagy hibásan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a BFKH kezdeményezhet.

 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül, a Főváros Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalnál benyújtandó keresetben, jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A bírósági felülvizsgálat iránti eljárás illetéke 30.000,- forint, azonban a per tárgyára tekintettel a felülvizsgálati eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A kereseti kérelemben tárgyalás tartását kérheti.

 

A mérlegelés szempontjai elsősorban:

 • az üzleti terv megalapozottsága,
 • a pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységével,
 • a vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve,
 • a pályázó munkához jutási esélyeit (pályázó életkora, iskolai végzettsége, munkatapasztalata stb.),
 • a pályázat benyújtását megelőzően vállalkozói ismeretek elsajátítására irányuló képzésen, tanácsadáson való részvétel,
 • a pályázat benyújtását megelőzően végzett vállalkozói tevékenység,
 • a munkaerő-kereslet és - kínálat helyi jellemzői,
 • a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
 • megvalósítás helyszíne (előnyben részesülnek a budapesti megvalósítási helyszínek).

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a foglalkoztatas.fovaros.munka@ffo.bfkh.gov.hu e-mail címen, személyes konzultációra nincs lehetőség.

 

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályon (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.), valamint letölthető a http://www.kormányhivatal.hu és a http://fovaros.munka.hu honlapról.

 

További részletek, pályázati anyag itt elérhető.

 

 

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.