Ugrás a tartalomra

Pmt adminisztráció egyszerű,

automatizált megoldással

 

Pmt: törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 

Ki tartozik a Pmt alá?

Milyen feladataid vannak, ha a Pmt alá tartozol?

 

pmt2

Ebben a cikkben bemutatjuk a legfontosabb Pmt-vel kapcsolatos teendőket, és hogy milyen az, ha nem táblázatokkal, Word dokumentumokkal, különböző emlékeztetőkkel kell helytállni a Pmt. útvesztőiben.

 

Törvényi háttér

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

A törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.

Kire vonatkozik a Pmt?

 

 • a) hitelintézetre;
 • b) pénzügyi szolgáltatóra;
 • c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;
 • d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;
 • e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;
 • f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre;
 • g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;
 • h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre;
 • i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre;
 • j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre;
 • k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;
 • l) ügyvédre, ügyvédi irodára, európai közösségi jogászra, európai közösségi jogászi irodára (a továbbiakban együtt: ügyvéd), kamarai jogtanácsosra, közjegyzőre;
 • m) bizalmi vagyonkezelőre;
 • n) virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóra;
 • o) letétkezelő pénztárca-szolgáltatóra;
 • p) kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóra olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot;
 • q) kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatóra olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot; és
 • r) székhelyszolgáltatóra.

 

A törvény hatálya kiterjed arra, aki Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában vagy harmadik országban rendelkezik székhellyel, és Magyarországon létesített tartós, üzleti egysége révén – ideértve a fióktelepet is – az ügyfelek számára állandó belföldi jelenlét formájában közvetlenül kínál az előző bekezdésben meghatározott szolgáltatást Magyarországon.

 

A törvény hatálya kiterjed arra, aki

 • a) a szolgáltató ügyfele, vagy annak rendelkezésre jogosultja, képviselője, meghatalmazottja;
 • b) a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, illetve segítő családtagja;
 • c) kamarai jogtanácsos irányításával ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadóként (a továbbiakban: jogi előadó) ügyvédi tevékenységet gyakorol.

 

Nem tartozik a törvény hatálya alá

 

 • a) a szolgáltatónak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a munkáltató által a munkavállalójának adómentesen vagy kedvezményes adózás mellett juttatható támogatáshoz kapcsolódó tevékenysége, ha a támogatásként kapott pénzösszeget kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott áruk vagy szolgáltatások korlátozott körére lehet felhasználni,
 • b) a pénzügyi szolgáltatónak a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben meghatározott hitelreferencia szolgáltatása, valamint fizetési rendszer működtetésével kapcsolatos tevékenysége,
 • c)  az adók, bírságok, illetékek megfizetésére irányuló, fizetési számlára történő befizetés teljesítése.

 

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

 

A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni

 • a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;
 • b) a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;
 • c) árukereskedő esetében a hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor;
 • d) háromszázezer forintot meghaladó összegű,  meghatározott pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor;
 • e) a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező tekintetében a távszerencsejátéknak nem minősülő, nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetés, a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű játékosi egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor;
 • f) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)–e) vagy i) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;
 • g) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel,
 • h) ha az ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése;
 • i) háromszázezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén.

 

Üzleti kapcsolat létesítése esetén a szolgáltató köteles elvégezni és írásban rögzíteni az ügyfél-átvilágítás érdekében az ügyfél kockázati szintbe történő besorolását.

 

Ügyfél-átvilágítási intézkedések

 

A szolgáltató az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

 • a) természetes személy
 • aa) családi és utónevét,
 • ab) születési családi és utónevét,
 • ac) állampolgárságát,
 • ad) születési helyét, idejét,
 • ae) anyja születési nevét,
 • af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
 • ag) azonosító okmányának típusát és számát;
 • b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
 • ba) nevét, rövidített nevét,
 • bb) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,
 • bc) főtevékenységét,
 • bd) képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
 • be)kézbesítési megbízottjának az a) pont aa) és af) alpontjai szerinti adatait,
 • bf) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
 • bg) adószámát.

 

Kockázatértékelés

 

A törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz körülményei alapján – a szolgáltató jellegével és méretével arányos – belső kockázatértékelést készíteni.

A belső kockázatértékelést a szolgáltató köteles írásban rögzíteni, naprakészen tartani és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani az engedélyezési, illetve a felügyeleti tevékenység gyakorlása során.

 

Bejelentési kötelezettség

 

A szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja

 • a) pénzmosásra,
 • b) terrorizmus finanszírozására, vagy
 • c) dolog büntetendő cselekményből való származására

utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén köteles a megjelölt személynek haladéktalanul írásban bejelentést tenni.

 

Belső ellenőrző és információs rendszer

 

A szolgáltató  a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetve megvalósító üzleti kapcsolat, ügylet megakadályozása érdekében köteles gondoskodni:

 • a) a nyilvántartási (ügyfél-átvilágítási),
 • b) a bejelentés teljesítését támogató (szűrő), valamint
 • c) az e törvényből eredő kötelezettség megsértésére vonatkozó szolgáltatón belüli névtelen bejelentés megtételét biztosító belső ellenőrző és információs rendszerek működéséről.

 

Pmt. és Kit. szerinti elektronikus bejelentés

 

A Pmt. alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszerben szereplő kiemelt gazdasági szereplők (meghatározott pénzügyi és nem-pénzügyi szolgáltatók) kötelesek ügyfeleiket átvilágítani, az ügyfelek ügyleteit (tranzakcióit) folyamatosan figyelemmel kísérni, adataikat megőrizni és nyilvántartani. A szolgáltatók legfontosabb kötelezettsége az, hogy pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén kötelesek bejelentést tenni a pénzügyi információs egység részére. Ezáltal a szolgáltatók – a törvény által szabályozott keretek között – lényeges információt juttatnak a hatósághoz egy-egy jogellenes vagy szakmai megítélésük alapján jogellenesnek vélt tevékenységről.

A szolgáltatók, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szervek kötelezettsége a Kit. alapján, hogy bejelentést küldjenek, amennyiben adat, tény, körülmény merül fel arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással (vagyon) rendelkezik.

A bejelentést a szolgáltatók védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában továbbítják a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére.

A bejelentés beérkezéséről a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda elektronikus üzenet formájában haladéktalanul visszaértesíti a bejelentést továbbító szolgáltatót.

A védelemmel ellátott elektronikus üzenet beküldése az Általános Nyomtatványkitöltő keretrendszerben kitölthető VPOP_PMT17 elnevezésű nyomtatvánnyal, illetve a szűkített adattartalmú VPOP_PMT17XML és a megfelelő XML állomány csatolásával teljesíthető.

A megoldás: identiGO

 

Miért ennyiszer téma mostanában a pénzmosási törvény?

 

A 2022-2023-as évben hirtelen többszörösére nőtt a pénzmosással kapcsolatos ellenőrzések száma. Míg 2019-ben mindössze 219 ellenőrzés zárult határozattal, addig a következő években négyszeresére nőtt a számuk: 2022-ben már 1029 esetben szankcionálták valamilyen formában a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatókat.

Bár a határozatok túlnyomórészt nem bírságot, hanem figyelmeztetést és kötelezést tartalmaznak, mégis érdemes kiemelt figyelmet fordítani a pénzmosás elleni teendőkre, mert

 • másodszori ellenőrzés esetén már nagy valószínűséggel bírságol a NAV
 • bírság esetén jellemzően több százezer forintos összeggel kell számolni
 • lehet fellebbezni, de eddig tudomásunk szerint ebben senki nem járt sikerrel.

 

Közel 1000 ügyféllel tartozunk a Pmt. hatálya alá, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy mennyi plusz adminisztrációt jelent a pénzmosási törvénynek való megfelelés.

Éppen ezért fejlesztettük az identiGO-t, egy olyan egyedülálló Pmt. nyilvántartót, ami automatizálja azt, amit lehet. Így több időnk marad a valódi munkára, és ügyfeleinkre.

Hiszünk a feladatok egyszerűsítésében és az automatizációban, hiszen már számos könnyen elérhető technikai megoldás áll rendelkezésre, amik segítségével a legegyszerűbb folyamatok elvégzéséhez nincs szükség emberi erőforrásra.

 

Ügyfélnyilvántartás készítése

 

Az első, amit egy NAV ellenőrzésen (valójában még az ellenőrzés előtt) kérnek, az egy ügyfélnyilvántartás, ami tartalmazza ügyfeleid adatait, kockázati besorolását, a szerződéskötés napját, stb.

Gyakran már ez is problémát okoz: a szolgáltatóknak nincs olyan nyilvántartásuk, amiben rendelkezésre állnak a NAV által kért adatok, így az ellenőrzési értesítő kézhezvételekor állnak neki a nyilvántartás összeállításához.

Ez a táblázat könnyen elkészíthető az identiGO-val: csak be kell másolnod ügyfeleid adószámát, kiválasztod a kockázati kategóriájukat, és máris feltöltjük a rendszert azokkal az adatokkal, amik elérhetők a nyilvános céginformációban (képviselők és tulajdonosok nevei, részletes adatai).

 

Így már el is készült a nyilvántartásod első verziója. Persze vannak adatok, melyeket ez esetben is kézzel kell kitölteni, pl. a szerződéskötés napját, de az összes adatfeltöltés kb. 25-30%-át meg lehet spórolni.

 

Ügyfélátvilágítási adatlap + kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltése

 

Minden ügyfelednél rendelkezned kell kitöltött ügyfélátvilgáítási adatlappal, hiszen ez tartalmazza a tényleges tulajdonosi információkat, illetve a kiemelt közszereplői nyilatkozatot. Ez az első és legfontosabb Pmt. szerinti dokumentum.

Sok mezőt tartalmaz (egészen pontosan 33-at), de egyszer mindenképp ki kell tölteni, ráadásul ha ezt Word helyett az identiGO-ban teszed meg, máris minden adattal rendelkezik a program  ahhoz, hogy a későbbiekben figyelmeztessen aktuális teendőidre:

 • lejáró igazolvány, hiányzó adatok
 • kockázati besorolás / felülvizsgálat esedékessége
 • ENSZ-EU szűrésen találat, stb.

 

Ráadásul tőlünk ugyanúgy lementheted Word (vagy pdf) formátumban, sőt, akár ANGOL nyelven is.

És hogy ellenőrzéskor biztosan ne legyen gond, a rendszer a NAV típusszabályzatában található formátumot használja.

 

(Kattints a képre jobb egérgombbal és nyisd meg új ablakban)

pmt1
pmt2
pmt3

 

ENSZ-EU szankciós listák folyamatos szűrése

 

Rendszeresen ellenőrizned kell, hogy ügyfeleid szerepelnek-e az ENSZ-EU szankciós listáján. Ezt mindig újra meg kell tenned, amikor a listák frissülnek, változó gyakorisággal, de átlagosan évi 20-30 alkalommal.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban, ha kézzel csinálnád?

 

A NAV a szűrések igazolására egy excel fájlt kér, melyben soronként szerepel az összes ügyfeled névvel, adószámmal.

Minden frissítés dátumakor külön oszlopokban kell rögzítened a szűrés időpontját, és eredményét. Évente tehát 40-60 oszloppal gyarapszik a táblázat, és folyamatosan figyelni kell a frissítések időpontját.

El lehet ugyan készíteni utólag is a táblázatot, de akkor nagyon figyelni kell arra, hogy csak a szerződéskötés napja utáni szűrések időpontjai legyenek kitöltve az egyes cégeknél.

Ha inkább mégis egyszerűbb utat választanád, az identiGO minden nap automatikusan lefuttatja ügyfeleidet az ENSZ-EU szankciós listán, és azonnal jelez, ha egyezést talál. A szűrés eredménye a NAV által kért formátumban exportálható, így ellenőrzéskor ezen sem kell aggódnod.

 

Hogyan tudsz gyorsan több céget feltölteni az IdentiGO-ba (videó)?

 

Cégben történt változások követése

 

Bizonyos időközönként ellenőrizned kell ügyfeleid aktuális adatait - egyrészt mert naprakészen kell tartanod az ügyféladatokat és dokumentumokat, másrészt a monitoring tevékenység részeként (kockázati szinttől függően 1-5 évente).

Ez egyben az ügyfél kötelessége is: 5 munkanapon belül köteles jeleznie neked, ha Pmt. szerinti adat változik a cégében. Fontos, hogy ezt a kötelezettségét a szolgáltatási szerződésben rögzítsd - a NAV általában ezt is számon kéri ellenőrzéskor.

Évente egy alkalommal javasolt ellenőrizni az összes ügyfelet, hogy történt-e olyan változás a cégben, ami szükségessé teszi az ismételt ügyfélátvilágítást, kockázati besorolást. Az ellenőrzés eredményét mindenképpen őrizd meg, dátummal ellátott cégkivonat formájában.

De természetesen ez a teendő is kiváltható az identiGO-val: a Cégfigyelés szolgáltatás keretében egyből értesítünk, ha Pmt. szerinti adat változott a cégben, így folyamatában tudod kezelni az átvilágításokat - ráadásul a NAV előtt is jobban mutat, mint az évi egyszeri felülvizsgálat.

Kockázati felülvizsgálat, lejáró igazolványok, egyéb teendők észben tartása

 

Számunkra a legtöbb fejtörést az ENSZ-EU listák figyelése mellett ez okozta: hogyan tartsuk észben az esedékes felülvizsgálatot, a lejáró igazolványokat, a TTNY ellenőrzés újbóli szükségességét?

Szerencsére, ha minden adatot egy rendszerben rögzítünk, ezeket a teendőket könnyű nyilvántartani:

 • a kockázati besorolástól számított 1 év múlva jelez a rendszer, hogy esedékes a felülvizsgálat
 • ha beírtuk az igazolvány lejáratát, szintén jelzi a közelgő lejáratot
 • egyből látszik, ha fontos adat hiányzik, stb.

 

Ügyféllista-szűrőinkkel pedig egyszerűen kiválaszthatod, hogy épp mivel szeretnél foglalkozni: például pár havonta rászűrve a “Lejárt igazolványok” teendőre tömbösítve végezheted el a feladatot.

 

Pmt. dokumentumtár

 

A Pmt.-vel a sok adminisztráció mellett sok dokumentum is jár: egy ügyféllel kapcsolatban minimum az alábbiakat kell rendelkezésre tartani:

 • igazolványok (minimum 1)
 • szerződés
 • ügyfélátvilágítási adatlap
 • kiemelt közszereplői nyilatkozat
 • cégkivonat szerződéskötéskor

 

A valóságban általában ehhez még hozzájön 1-2 igazolvány, meghatalmazás, újabb cégkivonatok az éves ellenőrzésekről, vagy ha cég a tulajdonos, stb. Képviselő / tulajdonosváltás esetén a komplett dokumentáció duplázódik.

Sokat gyorsít, ha ezek a dokumentumok egy helyen, az ügyfél adatlapján elérhető, így ha bármilyen iratra, adatra szükség van, nem kell mappákban keresgélni, ráadásul NAV ellenőrzéskor is gyorsan nyomtatható 1-1 ügyfél teljes iratanyaga.

 

Könyvelőprogramokba, saját rendszerekbe integrálható


Ha van egy jól bevált könyvelőprogramod, vagy bármilyen egyéb - akár saját fejlesztésű - ügyviteli rendszered, akkor érthető igény, ha abban szeretnél intézni mindent, amit amúgy is naponta használsz.

Az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy az identiGO-ban tárolt adatokat, teendőket más szoftvereken keresztül is elérd API-kapcsolat segítségével, így egy helyen tudhatod az ügyfeleiddel kapcsolatos összes adatot, dokumentumot, teendőt.

Elsőként a RELAX Könyvelőprogram előfizetői örülhetnek: náluk elsőként elérhető lesz az identiGO integráció. Felhasználóinak ezzel még egyszerűbbé válik az adatfeltöltés, a könyvelőprogramban meglevő adatok egy kattintással szinkronizálhatók az identiGO-ba, és a teendők is a könyvelőprogramon belül jelennek meg.

Tudjuk, hogy a szolgáltatók többsége számára ijesztő a Pmt.-vel kapcsolatos adminisztráció mennyisége, és valóban sok időt igényel naprakészen tartani az ügyfélállományt.

Ugyanakkor az identiGO-val töredékére csökkenthető az adminisztrációra fordítandó idő, és ha egyszer feltöltésre kerül az adatok nagy része, utána folyamatában már kevés időráfordítással, gördülékenyen működhet a törvényi megfelelés.

 

A Vállalkozás Okosan ajánlása

 

Számviteli szolgáltatóként mi is a Pmt alá tartozunk. Borzasztóan utálom az ilyen piszmogós, időt rabló tevékenységeket, de még jobban utálnám, ha megbüntetnének érte, ezért én rendkívül örültem ennek a lehetőségnek, hogy van egy olyan program, ahova az alapadatokat csak fel kell tölteni és utána "magától" ellenőrzi a rendszer, hogy változtak-e az adatok.

Bátran ajánlom a Pmt alá tartozóknak, hogy próbálják ki a programot, ráadásul, hogy ha használod az okosan kódot, akkor plusz 3 hónapot ingyen kapsz, ha éves előfizetésre regisztrálsz.

Még egyszer, a kedvezményhez a kód: okosan

Itt tudsz regisztrálni.

 

Ha nagyon részletesen szeretnél olvasni az összes pénzmosással kapcsolatos teendőről a kezdetektől a monitoringig, akkor látogasd meg Pmt. gyorstalpaló cikkünket, ahol lényegretörően összegyűjtöttük az összes fontos tudnivalót a tevékenységed megkezdésétől a monitoringon át az ellenőrzési tapasztalatokig.

 

Osváth Judit

 

 

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

 

Adókalkulátorok és eredménytervező

Milyen vállalkozási formák és adózási módok közül választhatsz, ha már nem jó Neked a kata?

Kata helyett 2021

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.