Ugrás a tartalomra

Álláskeresési járadék  (munkanélküli segély) intézése elektronikusan

 

Mit lehet tenni, ha valakinek

- megszűnt a munkahelye

- vagy egyéni vállalkozóként szünetel és álláskeresési járadékot (munkanélküli segélyt) szeretne kapni és ezt elektronikusan szeretné intézni. Ez a bejegyzés erről szól.

 

ikon_0.jpg

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) szerint:

Flt. 58. § (5) d.)

 

„álláskereső: az a személy, aki

 

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart”

 

Flt. 25. § (1)

 

„Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

 

a) álláskereső,

b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap - a 27. § (1) bekezdésében meghatározott - jogosultsági idővel rendelkezik,

d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.”

 

A három éves időtartamot nem a munkaviszony megszűnésének, vállalkozó tevékenység megszűnésének az időpontjától, hanem a kérelem benyújtásának napjától kell vizsgálni. A 360 nap jogosultsági időnek nem szükséges egybefüggő időnek lennie.

 

Jogosultsági időnek számít:

 

58. § (5) bekezdés a) pontja szerint meghatározott

 • munkaviszony,
 • közfoglalkoztatási jogviszonnyal,
 • illetve egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység, feltéve ez utóbbi esetben, hogy az álláskereső vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

 

Vállalkozások

 

Részükre a NAV ad ki igazolást, amit kifejezetten az álláskeresési járadék igényléséhez kell kérni.

Jogosultsági idő az egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység feltéve, hogy az álláskereső vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

 

Kisadózó vállalkozások
 

(2012. évi CXLVII. törvény 10. § (1) bekezdése)

 

Az a kisadózó egyéni vállalkozó, egyéni cég, továbbá közkereseti társaság, betéti társaság kisadózóként bejelentett tagja, aki főállású kisadózónak minősül, az Flt-ben meghatározott ellátásokra is jogosultságot szerezhet, ha a járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

A NAV leigazolja a jogviszony figyelembe vételéhez szükséges adatokat, és azt, hogy a főállású kisadózó után a vállalkozás melyik tételes adót fizette meg.

Ha a NAV igazoláson az van feltüntetve, hogy a járulékokat nem fizették meg, úgy a jogviszony nem minősül jogszerző időnek.

 

Az álláskeresési járadék

 

Összege

 

A kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor –álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért – a vállalkozói jogviszony esetén a megfizetett – munkaerőpiaci járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani.

A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a megállapítás kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.

 

Időtartama

 

Minden 10 nap jogszerző idő 1 nap járadékfolyósítási időnek felel meg. Ennek alapján az álláskeresési járadék folyósításának legrövidebb időtartama (360/10) 36 nap, míg a leghosszabb időtartama 90 nap lehet.

 

Az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az álláskeresőnek az állami foglalkoztatási szervnél történő jelentkezésének a napja. Ha az álláskereső a személyes adatait az állami foglalkoztatási szerv részére – a személyes jelentkezését megelőzően – elektronikus felületen keresztül küldte meg, az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az adatok állami foglalkoztatási szervhez történő megérkezésének napja.

 

Az álláskeresési járadék SZJA alapját képezi és nyugdíjjárulék terheli.

 

Milyen okmányok szükségesek az álláskeresési járadék megállapításához?

 

Amennyiben az ügyfél álláskeresési járadék iránti kérelmet terjeszt elő, a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztálya az alábbi dokumentumokat kéri:

 

A nyilvántartásba vételhez szükséges (érvényes) dokumentumok:

 

•             Személyi igazolvány

•             Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

•             Taj kártya

•             Adó igazolvány

•             Iskolai, illetve szakképzettséget igazoló okirat/ok

 

Álláskeresési ellátás megállapításához szükséges dokumentumok:  

 

 •  Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, és szüneteléséről
 • OEP igazolvány
 • Bankszámlaszám –amennyiben rendelkezik vele
 •  Igazolólap az álláskeresési járadék és segély megállapításához (eredeti aláírt példánya)
 • Adatlap bírósági végzéssel megállapított tartozásigazolásról (eredeti aláírt példánya)
 • Jövedelemadó adatlap a munkaviszony megszüntetésekor
 •  A 2010. január 1-je előtt megszűnt munkaviszonyok esetén: Igazolólap a munkanélküli-járadék megállapításához c. nyomtatvány (eredeti aláírt példánya).
 • főállású egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony esetén: adóigazolás a vállalkozói jogviszonnyal kapcsolatos adatokról (Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított adóigazolás);
 • amennyiben társas vállalkozás tagja/ügyvezetője/tulajdonosa szükséges a társasági szerződés bemutatása;
 • ha őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, akkor az aktuális évre érvényesített betétlap;
 • bankszámlaszám, amennyiben számlaszámra kéri az álláskeresési ellátás utalását;
 • magánnyugdíj-pénztári okirat (tagsági okirat);

 

Az ügyintézés

 

Flt. 41/A. §. (8)

 

Az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során - az 54. § (9b) bekezdésében foglaltakat kivéve - a törvényes képviselő eljárása kizárt, az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

 

Flt. 41/A. §. (9) alapján

 

az álláskeresők ellátásával kapcsolatos kérelemre induló hatósági ügyben - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelmező ügyfél választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv jár el.

 

A személyes ügyintézés helyett

 

 1. Ügyfélkapu igénybevételével a https://epapir.gov.hu szolgáltatás használatával
 • Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
 • Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatási és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
 • Címzett: illetékesség alapján adott Kunhegyesi Járási Hivatal
 • Hivatkozási szám:  ha van, újonnan indított eljárásoknál nem kell tölteni
 • Levél tárgya: pl. nyilvántartásba vétel / álláskeresési ellátás
 • Levél szövege: itt írhat bővebben kérelmét, adja meg elérhetőségeit
 • Csatolmányok: pl. munkáltatói iratok, NAV igazolás, stb.

 

 1. Elektronikus kapcsolattartás, és kérelem iránti szándékbejelentés https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_keresotevekenyseg.aspx linken a nyilvántartásba vételi kérelmet, jelentkezési kötelezettséget, kereső tevékenység bejelentését intézheti.

 

 1. Elektronikus levél útján az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának email címén adategyeztetés, jelentkezési kötelezettség teljesítése az ügyfélkapuval nem rendelkezők részére.
  Az elérhetőségek megtalálhatók: http://www.kormanyhivatal.hu/hu honlap (bal oldali oszlop, kattintással megyére, járásra, osztályra szűkíthető)

 

 1. Személyes ügyintézés időpont egyeztetéssel, de csak indokolt esetben.

 

 

Egy tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól

 

Kérem, hogy az alábbiakról tájékoztassa leendő ügyfeleinket.


A munkaviszony végét követő napon a leendő ügyfeleink küldjenek egy elektronikus szándéknyilatkozatot a foglalkoztatas.debrecen.jh@hajdu.gov.hu email címre.

Azok az ügyfelek tartoznak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához akinek a lakcímkártyáján debreceni, vagy hajdúsámsoni lakcím szerepel.Az elektronikus szándéknyilatkozatban szerepelnie kell:

 


- név
- születési dátum
- TAJ szám
- adószám
- telefonszám
- lakcímkártyán szereplő lakcímA levélbe írja bele, hogy ......év.............hónap.........napján véget ért a munkaviszonyom, szeretnék álláskeresőként regisztrálni és álláskeresési ellátás iránti kérelmet benyújtani.A levélhez csatolja a lakcímkártyája fényképét, valamint az elmúlt 3 év tekintetében az "Igazolólap az álláskeresési járadék és segély megállapításához" című iratot valamit az "Adatlap bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségről " című iratot.Akinek az elmúlt 3 évben több munkáltatónál volt jogviszonya, minden munkáltató tekintetében csatolja az igazolólapot. Ha bankszámlára kéri az utalást, kérjük csatoljanak a banki kivonatot vagy számlaértesítőt.Az elektronikus szándéknyilatkozatra email-ben küldünk válaszlevelet, valamint telefonon megkeressük a levélírót." Valószínűleg minden kh-ban hasonló lesz az eljárásrend most.

 

 

Amit még találtunk linket az elektronikus ügyintézéshez.

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.