Ugrás a tartalomra

Induló vállalkozások ellenőrzése

Nem csak a NAV, hanem a kormányhivatalok is indíthatnak ellenőrzést, és ezt meg is teszik az induló vállalkozások legnagyobb rémületére.

Még jóformán el se indult a vállalkozásuk, máris kapják a „behívót”!

Már a tárgy így indul, hogy értesítés és idézés, majd kellemes folytatódik: hatósági ellenőrzés tárgyában ügyfélként idézem és megadja, hogy hol kell megjelenni.

Eddigre már jól meg is ijedtünk. Na de erre nincs semmi szükség.

 

Felsorolja, hogy milyen dokumentumokra van szükség:

 • személyigazolvány, lakcímkártya
 • vállalkozói igazolás (igazolványa kb senkinek nincs, de azért odaírják, hogy jól összezavarják az embert)
 • ipari tevékenyég bejelentését
 • szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok (ha kellenek az adott tevékenység végzéséhez, ezt persze nem írják oda, csak hogy küldd be, ami van)
 • székhelyigazolás – tulajdoni lap, bérleti szerződés, székhelyhozzájárulási nyilatkozat, szerződés székhelyszolgáltatóval.

 

És ezt az egészet lehet elekronikusan is (e-papír), azaz nem kell bemenni személyesen.

 

Burkolt munkaviszony

 

Bonyolultabb ügy a burkolt munkaviszony ellenőrzése. Ezt viszont a NAV végzi. Ettől sem kell megijedni, pláne, ha nincs félnivalónk, de nagyon nem mindegy, hogy mit válaszolunk a feltett kérdésekre. Javaslom, ezt szakértővel átbeszélni, mielőtt válaszoltok.

 

Kata törvény

 

Adatszolgáltatási kötelezettség

 

13. § *  Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.

Munkaviszonytól való elhatárolás

14. § (1) A kisadózó vállalkozással kötött szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint, a rendeltetésszerű joggyakorlás feltételére figyelemmel kell minősíteni. Ha a kisadózó vállalkozással kötött szerződés, ügylet tartalma szerint a kisadózó és harmadik személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket e törvénytől eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani.

(2) Az adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében - a (3) bekezdés figyelembevételével az ellenkező bizonyításáig - vélelmezi, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással összefüggésben a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles adózó között munkaviszony jött létre.

 

Mit jelent ez?

 

Ha egy katásnak egy évben egy vagy több adóalanytól (azaz magánszemélytől nem) több mint 1 millió forint bevétele keletkezett, azt a katásnak jelentenie kell a kata bevallásban, megjelölve az adóalany nevét, címét, adószámát és a bevétel összegét. Ezt február 25-ig kell megtennie.

Aki viszont befogadta a katás számláját és ki is fizette, neki is jelenteni kell ezt március 31-ig. Nyilván ugyanannak az összegnek kell szerepelni mindkét bevalláson.

Ha több, mint 1 millió forint volt a bevétel, az adóhatóság vélelmezi a munkaviszonyt. Viszont felsorol a törvény 7 pontot, amiből ha már kettő igaz, akkor megdőltnek kell tekinteni a vélelmezést.

Ez a 7 pont.

(3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul:

a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;

b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte;

c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;

d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;

e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;

f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;

g) *  a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem.

 

Mit jelent ez magyarul?

 

Ruszin Zsolt kolléga nagyon jól megfogalmazta.

 

 1. a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette, azaz valakivel együtt dolgozik
 2. a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem az adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte, azaz a bevétel fele ne egy ügyféltől legyen
 3. az adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan, azaz önállóan dolgozol
 4. a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll, azaz saját iroda, telephely stb
 5. a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére, azaz saját eszközeiddel
 6. a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg, azaz te döntöd el, hogy mikor csinálod meg
 7. a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak, azaz van máshol főállása

 

És akkor jöjjenek az ellenőrzés kérdései

 

 • Milyen forrásokból származott bevétele, jövedelme a vizsgált időszakban?
 • Egyéni vállalkozóként pontosan milyen tevékenységet végzett/végez?
 • Milyen jogcímen keletkeztek bevételei és azokat hogyan kapta meg? (átutalás, készpénz)
 • Kik voltak a vevői? Szerződések készültek-e? Amennyiben igen, át tudja-e adni a revízió részére?
 • Hogyan került kapcsolatba a (K102-es adatszolgáltatást teljesítő) társasággal? Milyen tárgyalások előzték meg a szerződéskötést? A megbízási szerződés megkötése kinek a kezdeményezésére, milyen tartalommal történt? Rendelkezésre tudja-e bocsátani?
 • A Kata egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdése előtt a megbízóval milyen jogviszonyban állt?
 • Milyen iratok készültek Ön és a megbízója között? Ezeket a revízió rendelkezésére tudja bocsátani?
 • Pontosan mire irányult a megbízás (egy konkrét munkára, megrendelésre szólt), a megbízási szerződés alapján milyen munkát végzett a vizsgált időszakban?
 • Helyileg hol végezte a munkát?
 • A munkaidő meghatározásra került?
 • Milyen tárgyi feltételei voltak a munkavégzésnek?
 • A tárgyi feltételeket ki biztosította?
 • A megbízó adott-e utasítást a tevékenység végzésének módjára? Kinek az irányítása alatt végezte a munkát?
 • A megbízó részéről történt-e egyeztetés, ellenőrzés, amennyiben igen, ez rendszeres volt-e?
 • Milyen módon tartotta a kapcsolatot a megbízóval? Konkrétan kivel tartotta a kapcsolatot?
 • A munka teljesítését kinek a részére és milyen módon kellett igazolnia?
 • A megbízást személyesen látta el vagy alvállalkozót, helyettest stb. vett igénybe?
 • Alkalmazottat foglalkoztatott-e a vizsgált időszakban? Ha igen, hány főt? Az alkalmazottak milyen összegű bérben részesültek? Munkaszerződés készült-e?
 • A szerződés szerinti díjak kifizetésére mikor került sor? A feladat teljesítését követően egyszeri díjként vagy rendszeresen? Milyen rendszerességgel részesült díjazásban?
 • Hogyan állapították meg a megbízási díjat?
 • A megbízási szerződés kapcsán milyen költségei merültek fel? Azokat ki finanszírozta? Hogyan és kivel számolt el ezzel kapcsolatban? Rendelkezik-e ezzel kapcsolatban iratokkal?
 • Korábban állt-e jogviszonyban a megbízónál? Ha igen, mikortól meddig, milyen jogviszonyban.
 • Amennyiben megszűnt a megbízónál a munkaviszonya, mi volt az oka?
 • A megbízási tevékenység keretében végzett tevékenysége mennyiben tér el a munkaviszonyban folytatott tevékenységtől?
 • A vizsgálattal érintett időszakra vonatkozó és a bevallásai alapjául szolgáló, jogszabályban előírt bizonylatait, az azokat alátámasztó összes iratot, valamint az adóköteles (vállalkozási) tevékenység gyakorlására jogosító okiratokat az ellenőrzés rendelkezésére tudja-e bocsátani?
 • Kíván-e még elmondani valamit a fentiekkel kapcsolatban?

 

Ahol megtalálsz minket

 

Vállalkozás Okosan honlapja

Facebook oldal

Facebook csoport

Youtube csatorna

Feliratkozás hírlevélre

Blog kategória

AKCIÓ!
Két online vállalkozói képzés egy áráért.

Minden vállalkozói tudás egy helyen.

Online Vállalkozói Képzés és a Kata Tanoda egy csomagban.

Átalányadó Kalauz - Egyéni Vállalkozók Könyve kibővített kiadás

Átalányadó Kalauz - áttérés katáról átalányadóra határidőkkel, nyomtatványokkal, képernyőképekkel lépésről lépésre

Áttérés katáról átalányadóra - 22T101E, 22T1041, 2258 nyomtatványok kitöltése képernyőképekkel, lépésről lépésre.

ÁNYK és ONYA használata.

Áfabevallás (2265), közösségi nyilatkozat (22A60) kitöltési útmutató. Adófolyószámla lekérdezése.

Adókalkulátorok: kata, átalányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó, kiva.

Eredménykimutatás és cash-flow tervező.